ÜRÜNLERİ KULLANIM ESASLARI

ÜRÜNLERİN KULLANIM ESASLARI

1- Uygun Plaka Segimi : Kullamlacak merkezleme elemanlarinm baglandigi plakalarin, kaliptaki operasyona gore uygun kalinhkta olmasi ve diger boyutlarinin ise presyuku altindayken yanal kuwetlerin, kolonlar arasmda mumkun olan en iyi seviyede ortalayacak gekilde tercih edilmesi gerekmektedir.

2- Uygun Merkezleme Takiminm Segimi : Burada esas olan nokta operasyona gore kalipta kag adet kolon ve burg gerektigi ve bu kolon ve burg gaplarinin ne olacagi kararinin verilmesi agamasidir. Kalibin yapacagi operasyon zorluguna gore uygun gapta kolonlar ve bunlarla kullamlacak en uygun burglar segilerek takimlandirilmahdir.

3- Plakalarin iglenmesi : Kalip plakalarindaki kolon ve burg yuvalarinin agilmasi iglemi son derece onem tagir. Bu yuvalarin birbiriyle olan uyumu ve delik toleranslari , belirtilen toleranslar dahilinde olmahdir. Yuvalar arasindaki kagiklik , gereksiz yanal yuklemeye sebebiyet verir. Kalip daha galigmadan, deneme esnasinda bile derin gizikler gozlemlenebilir. Bu derin gizikler daha sonrasi igin bir sarma problemi tehlikesi dogurabilir. Her bir yuva uygun toleransta agilmalidir. Delige bol gegen merkezleme elemam gorevini tarn yapmaz. imalat urununde ve kalipta deformasyona sebep olabilir. Eger yuvalar belirtilen toleranslardan dar iglenirse kolon ve burglar buralara gok zor geger. Hatta gegemeyip zorla ( agir gekigle ) gegirilmeye galigilirsa da burglarda kirilma ya da agiri buzulme, kolonlarda ise yanal gigme gergeklegir. Her durumda sarma problemleri olugabilir. Bu problemlerin olugmamasi igin merkezleme elemam gegidine gore uygun baglanti yapilmalidir. (Ornegin: alttan gektirme ya da baski papucu kullanma bkz.syf no.14)

4- Kolon ve burglarin galigmasi : Kolon ve burglar plakalara monte edilirken burglar ust plakaya, kolon ise alt plakaya takilmalidir. Bu sayede burglarin igine herhangi bir yabanci madde ( gapak, toz ..vs. ) girmez ve birikmez. Operatorlerin kolon ve burglari devamli gbzlemlemeleri gerekmektedir. Uygun yag ile belli periyodlarda yag kullanmalari, kullamlan merkezleme elemanlarinm omrunu uzatir.